Privacyverklaring Metz-Nederland B.V.

 

Identiteit en contactgegevens

Metz-Nederland B.V. is een onderneming in de bouwbranche en is statutair gevestigd te Krimpen aan den IJssel en houdt kantoor aan de Willem Barentzstraat 21 te 3124 LC Schiedam. De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24294561. Het algemene e-mailadres is info@metz-nederland.nl. Ons telefoonnummer is 010-4718110.

 

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen wij conform de geldende privacywetgeving.

 

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van persoonsgegevens. De gegevens die worden verzameld zijn:

- naw-gegevens;

- indien dit afwijkend is van uw woon-/vestigingsadres: het werkadres waar onze

  werkzaamheden uitgevoerd en de noodzakelijke goederen afgeleverd moeten worden;

- ip-adres;

- email-adres en telefoonnummer;

- betalingsgegevens;

- factuuradres en naw-gegevens.

 

Deze gegevens zijn nodig:

- voor het maken en uitbrengen van offertes;

- om de aan ons verstrekte opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren;

- voor het factureren van onze werkzaamheden en het afhandelen van uw betaling;

- voor relatiebeheer, marketing, klantenadministratie;

- voor de afhandeling van uw verzoek om informatie;

- voor de werving van personeel en de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant.

 

Hoe verkrijgen wij die gegevens?

Uw gegevens verkrijgen wij wanneer u het contact- of sollicitatieformulier op de website invult of wanneer u ze rechtstreeks aan ons verstrekt.

 

Rechtsgrond voor verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis één van of meerdere van de volgende rechtsgronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV):

 • voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent;
 • met uw toestemming;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang van Metz-Nederland;
 • vanwege een wettelijke verplichting.

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Metz Nederland B.V. houdt zich niet bezig met automatische gegevensverwerking en neemt geen besluiten op basis van automatische gegevensverwerking.

 

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar wij informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Ook zien wij wanneer u onze website bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies en vragen wij om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Het plaatsen van cookies kunt u zelf uitschakelen via uw browser. Daarna zullen sommige onderdelen van de website echter niet optimaal werken.

Soms plaatsen andere bedrijven via onze website cookies. Metz-Nederland is niet aansprakelijk voor het privacy-beleid van deze bedrijven.

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden maximaal gedurende de termijn van de wettelijke bewaarplicht bewaard.

Gegevens verkregen via een sollicitatieprocedure worden 52 weken bewaard. Met uw toestemming kan een langere bewaartermijn worden afgesproken.

 

Derden

Metz-Nederland deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van uw persoonsgegevens aan een eventuele onderaannemer, een boekhouder in het kader van facturering, of aan de bezorgdienstverlener die een product fysiek moet afleveren. Daarbij worden niet meer persoonsgegevens van u verstrekt, dan strikt noodzakelijk is, terwijl, waar nodig, met die derden tevens verwerkersovereenkomsten gesloten worden om uw privacy-rechten te waarborgen.

 

Beveiliging

Metz-Nederland heeft naar maatstaven van de stand van de techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 

Datalek

Mocht er ondanks de beveiligingsmaatregelen toch sprake zijn van een beveiligingsincident dat nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u zo snel mogelijke informeren over het incident en u daarbij de nodige informatie geven over de maatregelen die zijn genomen om de gevolgen te beperken en herhaling te voorkomen.

 

Rechten

U heeft het recht op:

 • informatie krijgen over de verwerking door ons van uw persoonsgegevens;
 • inzage in uw gegevens;
 • correctie van uw gegevens als die niet kloppen;
 • verwijdering van uw gegevens, tenzij dit in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting waaraan wij ons dienen te houden;
 • beperking van de gegevensverwerking;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen gegevensverwerking;
 • overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
 • niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming;
 • klacht indienen bij Metz-Nederland B.V..

 

Als u gebruik wilt maken van één van deze rechten, kunt u dat melden via ons e-mailadres (info@metz-nederland.nl). Om te controleren of het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, waarbij u, ter bescherming van uw privacy, uw pasfoto, nummer van uw id-bewijs en uw BSN-nummer onleesbaar heeft gemaakt. Wij zullen u dan binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren over de uitvoering van uw verzoek.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking door ons van uw persoonsgegevens en/of over de uitvoering van een verzoek van u met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Indien deze privacyverklaring wordt aangepast omdat er bijvoorbeeld wetswijzigingen zijn of de website inhoudelijk wordt aangepast, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. De nieuwste versie van de privacyverklaring van Metz-Nederland vindt u op de website
www.metz-nederland.nl